සුපිරි ගෙයක් in Colombo 1 - ගෝනවල මගුරුවිල පාරේ පිහිටි පර්චස් 8.5ක දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත කාබර 3 බාත් රුම් 3 kitchen 2 living room .lunch room car parcking . වට තාප්පය කොන්ක්‍රීට් පුලුල් මර්ගය කැලණිය පුජා නගරය 2kmදුරින් 230 ප්‍රධාන බස් මිට්ර් 500යි ලක්ශ 85 (මිල ගනන් වෙනසක් කර ගත හැකිය) 0755488644 - වැඩි විස්තර සදහා - Kings Ads

සුපිරි ගෙයක් for sale in Colombo 1

for sale by Kings Ads , Jan/12 10:59am, Colombo 1
 • සුපිරි ගෙයක් Houses in Colombo 1
 • සුපිරි ගෙයක් Houses in Colombo 1
 • සුපිරි ගෙයක් Houses in Colombo 1
 • සුපිරි ගෙයක් Houses in Colombo 1
 • සුපිරි ගෙයක් Houses in Colombo 1
Information
Rs. 8500000

Kings Ads
Location : Colombo 1
Since : 2021-01-05

Share this ad with your friends
Additional details

 • Used
 • Negotiable
 • Details

  ගෝනවල මගුරුවිල පාරේ පිහිටි පර්චස් 8.5ක දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත කාබර 3 බාත් රුම් 3 kitchen 2 living room .lunch room car parcking . වට තාප්පය කොන්ක්‍රීට් පුලුල් මර්ගය කැලණිය පුජා නගරය 2kmදුරින් 230 ප්‍රධාන බස් මිට්ර් 500යි ලක්ශ 85 (මිල ගනන් වෙනසක් කර ගත හැකිය) 0755488644 - වැඩි විස්තර සදහා

  Contact Advertiser

  075548xxxx
  Kings Ads's other's
  Do you get anything for sell or rent?
  Sell your products and services online for FREE ! It is easier than you think !